Ngày 83 – Môn học: Phonics and Language 2

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Phonics and Language 2, ngày học thứ 83 của Lớp 2. Giáo viên hướng dẫn: Mrs. Chappell