Ngày 83 – Môn học: K5 Reading (Reading Footballs)

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học K5 Reading (Reading Footballs), ngày học thứ 83 của K5 (5 tuổi). Giáo viên hướng dẫn: Mrs. Turner