Ngày 64 – Môn học: Algebra 1

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Algebra 1, ngày học thứ 64 của Lớp 9. Giáo viên hướng dẫn: Miss Smith