Ngày 60 – Môn học: Reading 2 (AM Birds)

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Reading 2 (AM Birds), ngày học thứ 60 của Lớp 2. Giáo viên hướng dẫn: Mrs. Chappell