Ngày 59 – Môn học: K5 Activities (Skills Development)

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học K5 Activities (Skills Development), ngày học thứ 59 của K5 (5 tuổi). Giáo viên hướng dẫn: Mrs. Turner