Ngày 5 – Môn học: Consumer Mathematics

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Consumer Mathematics, ngày học thứ 5 của Lớp 10. Giáo viên hướng dẫn: Mr. Dickson