Ngày 44 – Môn học: Intermediate Mathematics

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Intermediate Mathematics, ngày học thứ 44 của Lớp 7. Giáo viên hướng dẫn: Miss Barnhart