Ngày 41 – Môn học: Reading 1 (AM Monkeys)

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Reading 1 (AM Monkeys), ngày học thứ 41 của Lớp 1. Giáo viên hướng dẫn: Miss Howe