Ngày 168 – Môn học: Writing 1 (Cursive Writing)

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Writing 1 (Cursive Writing), ngày học thứ 168 của Lớp 1. Giáo viên hướng dẫn: Miss Howe