Ngày 163 – Môn học: Reading 4

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Reading 4, ngày học thứ 163 của Lớp 4. Giáo viên hướng dẫn: Miss Gutierrez