Ngày 155 – Môn học: Physical Science

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Physical Science, ngày học thứ 155 của Lớp 9. Giáo viên hướng dẫn: Dr. Ridgley