Ngày 155 – Môn học: K5 Activities (Seatwork (Manuscript))

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học K5 Activities (Seatwork (Manuscript)), ngày học thứ 155 của K5 (5 tuổi). Giáo viên hướng dẫn: Mrs. Turner