Ngày 150 – Môn học: History 4 (2023)

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học History 4, ngày học thứ 150 của Lớp 4 (2023). Giáo viên hướng dẫn: Miss Amsbaugh