Ngày 134 – Môn học: Arithmetic 2 (Arithmetic Combinations)

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Arithmetic 2 (Arithmetic Combinations), ngày học thứ 134 của Lớp 2. Giáo viên hướng dẫn: Mrs. Chappell