Ngày 122 – Môn học: Science 7

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Science 7 , ngày học thứ 122 của Lớp 7. Giáo viên hướng dẫn: Miss de Lima