Ngày 119 – Môn học: English 12

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học English 12, ngày học thứ 119 của Lớp 12. Giáo viên hướng dẫn: Mr. Bucy