Ngày 115 – Môn học: Chemistry

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Chemistry, ngày học thứ 115 của Lớp 11. Giáo viên hướng dẫn: Dr. Ridgley