Ngày 110 – Môn học: K5 Activities (Seatwork (Cursive))

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học K5 Activities (Seatwork (Cursive)), ngày học thứ 110 của K5 (5 tuổi). Giáo viên hướng dẫn: Mrs. Turner