Ngày 100 – Môn học: Keyboarding

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Keyboarding, ngày học thứ 100 của Lớp 11. Giáo viên hướng dẫn: Dr. Marion