Ngày 100 – Môn học: K5 Reading (Reading Basketballs)

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học K5 Reading (Reading Basketballs), ngày học thứ 100 của K5 (5 tuổi). Giáo viên hướng dẫn: Mrs. Turner