Ngày 3 – Môn học: Consumer Mathematics

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Consumer Mathematics, ngày học thứ 3 của Lớp 10. Giáo viên hướng dẫn: Mr. Dickson