Ngày 131 – Môn học: Science 8

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Science 8, ngày học thứ 131 của Lớp 8. Giáo viên hướng dẫn: Miss de Lima