Lớp 1 – Ngày 3 – Môn học: Spelling and Poetry

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Spelling and Poetry, ngày học thứ 3 của lớp 1 (Grade 1).