Lớp 1 – Ngày 3 – Môn học: Seatwork Explanation (Manuscript)

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Seatwork Explanation (Manuscript), ngày học thứ 3 của lớp 1 (Grade 1).