Lớp 1 – Ngày 2 – Môn học: Cursive Writing

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Cursive Writing, ngày học thứ 2 của lớp 1 (Grade 1).