Lớp 1 – Ngày 170 – Môn học: Seatwork Explanation (Cursive)

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Seatwork Explanation (Cursive), ngày học thứ 170 của lớp 1 (Grade 1).