Lớp 1 – Ngày 1 – Môn học: Phonics/Language

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Phonics/Language, ngày học thứ 1 của lớp 1 (Grade 1).