K5 – Ngày 168 – Môn học: Phonics

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Phonics, ngày học thứ 168 của lớp mẫu giáo 5 tuổi.