K4 – Ngày 9 – Môn học: Cursive Writing

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Cursive Writing, ngày học thứ 9 của lớp mẫu giáo 4 tuổi.