K4 – Ngày 8 – Môn học: Activity Time

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Activity Time, ngày học thứ 8 của lớp mẫu giáo 4 tuổi.