K4 – Ngày 7 – Môn học: Phonics Review

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Phonics Review, ngày học thứ 7 của lớp mẫu giáo 4 tuổi.