K4 – Ngày 3 – Môn học: Activity Time

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Activity Time, ngày học thứ 3 của lớp mẫu giáo 4 tuổi.