K4 – Ngày 170 – Môn học: Seatwork Explanation (Manuscript)

Đang tải trình phát video bài giảng...

Video bài giảng môn học Seatwork Explanation (Manuscript), ngày học thứ 170 của lớp mẫu giáo 4 tuổi.